People

Shyue Ping Ong

Shyue Ping Ong
Associate Professor
Department of NanoEngineering
9500 Gilman Drive #0448
La Jolla, CA 92093
Tel: (858)-534-2668
Email: ongsp@eng.ucsd.edu

Co-Founder and Co-President
MaterialsQM Consulting

Editor
Computational Materials Science


Shyue Ping Ong's profile on Google Scholar

View Shyue Ping Ong's profile on LinkedIn

Postdoctoral Associates


Chi Chen

Xiangguo Li

Zhi Deng

Swastika Banerjee

Zhuoying Zhu

PhD


Hanmei Tang

Richard Tran
Xingyu Guo

Xingyu Guo

Weike Ye

Mahdi Amachra
Yiming Chen

Yiming Chen
 
Hui Zheng

Hui Zheng
Yunxing Zuo

Yunxing Zuo
Manas Likhit


Manas Likhit

Ji Qi

Ji Qi

 

 

 

 

 

 

 

Masters

Gabriel Crane


Gabriel Crane

Luke Inibbelli


Luke Nibbelink

Undergraduate Volunteers


James Rose


Nicolai Ellis


Samuel Davis

Visiting Scholars


Takumi Kitayama

Alumni

Graduate Students

  • Zihan Xu
  • Zhenbin Wang
  • Zhi Deng
  • Yuhchieh Lin
  • Chen Zheng
  • Zhuoying Zhu

Undergraduate Volunteers

  • Sadat Nazrul
  • Sangjun Hwang

Postdoctoral Associates

  • Balachandran Radhakrishnan
  • Iek-Heng Chu