People

Shyue Ping Ong

Shyue Ping Ong
Associate Professor
Department of NanoEngineering
9500 Gilman Drive #0448
La Jolla, CA 92093
Tel: (858)-534-2668
Email: ongsp@eng.ucsd.edu

Co-Founder and Co-President
MaterialsQM Consulting

Editor
Computational Materials Science


Shyue Ping Ong's profile on Google Scholar

View Shyue Ping Ong's profile on LinkedIn

Postdoctoral Associates

Chi Chen
Chi Chen

Swastika Banerjee

Xiangguo Li
Xiangguo Li
Zhi Deng
Zhi Deng

PhD


Hanmei Tang

Richard Tran
Xingyu Guo
Xingyu Guo
Chen Zheng
Chen Zheng

Weike Ye

Mahdi Amachra
Yiming Chen
Yiming Chen
Zhuoying Zhu
Zhuoying Zhu
Hui Zheng
Hui Zheng
Yunxing Zuo
Yunxing Zuo

Masters

Gabriel Crane
Gabriel Crane

Manas Likhit
Manas Likhit

Luke Inibbelli
Luke Nibbelink

Undergraduate Volunteers


James Rose


Nicolai Ellis

Alumni

Graduate Students

  • Zihan Xu
  • Zhenbin Wang
  • Zhi Deng
  • Yuhchieh Lin

Undergraduate Volunteers

  • Sadat Nazrul
  • Sangjun Hwang

Postdoctoral Associates

  • Balachandran Radhakrishnan
  • Iek-Heng Chu