People

Shyue Ping Ong

Shyue Ping Ong
Associate Professor
Department of NanoEngineering
9500 Gilman Drive #0448
La Jolla, CA 92093
Tel: (858)-534-2668
Email: ongsp@eng.ucsd.edu

Cofounding Partner
MaterialsQM Consulting

Editor
Computational Materials Science


Shyue Ping Ong's profile on Google Scholar

View Shyue Ping Ong's profile on LinkedIn

Postdoctoral Associates

Iek-Heng Chu
Iek-Heng Chu

Chi Chen
Chi Chen

Xiangguo Li
Xiangguo Li

Graduate Students

Zhi Deng
Zhi Deng

Yuhchieh Lin
Yuhchieh Lin

Zhenbin Wang
Zhenbin Wang

Chen Zheng
Chen Zheng

Zhuoying Zhu
Zhuoying Zhu

Hanmei Tang
Hanmei Tang

Weike Ye
Weike Ye

Yunxing Zuo

Yunxing Zuo

img_2556_2
Yiming Chen

Richard Tran
Richard Tran

Xingyu Guo
Xingyu Guo


Manas Likhit

Hui Zheng
Hui Zheng


Mahdi Amachra

 

 

 

Undergraduate Volunteers

img_2556_2
Sangjun Hwang

Alumni

Graduate Students

  • Zihan Xu

Undergraduate Volunteers

  • Sadat Nazrul

Postdoctoral Associates

  • Balachandran Radhakrishnan